LUDNOŚĆ I KRAJE ŚWIATA

 

1.      W tabeli przedstawiono powierzchnię i liczbę ludności Albanii i Libanu. Który z nich ma mniejszą gęstość zaludnienia i dlaczego?

 

Kraj

Powierzchnia w tys. km2

Ludność w tys.

Kraj

Powierzchnia w tys. km2

Ludność w tys.

Albania

28,75

3490

Liban

10,45

3578

 

2.      W tabeli podano dane dotyczące ruchu naturalnego ludności w wybranych krajach świata w 1990 roku.

 

a)     Uzupełnij tabelę obliczając brakujące wartości przyrostu naturalnego, zgonów lub urodzeń

 

Kraj

Stopa urodzeń

Stopa zgonów

Przyrost naturalny (0/00)

Austria

12,2

11,9

 

Nigeria

 

14,0

32,5

Japonia

12,6

 

5,9

 

 

3.      Poniższe diagramy przedstawiają ludność według wieku w Meksyku i Kanadzie. Przeanalizuj diagramy, a następnie odpowiedz na pytania.

 

 

 

a)     w którym z krajów więcej jest ludności poniżej 19 roku życia?

b)     ludność którego kraju określiłbyś jako społeczeństwo ludzi starych? Dlaczego?

 

4.      Poniższe diagramy obrazują strukturę ludności w wybranych krajach świata. Przeanalizuj je i odpowiedz na pytania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Krajem wysoko zurbanizowanym jest ............... ponieważ ................

Współczynnik urbanizacji w tym kraju wynosi ok. ....................

5.      Na podstawie poniższych danych narysuj diagramy ilustrujące użytkowanie gruntów w Iraku i na Węgrzech. Następnie odpowiedz na pytania.

 

 

 

 

a)     W którym kraju są lepsze warunki do rozwoju rolnictwa?

 

b)     Które z elementów struktury użytkowania gruntów świadczą o rozwoju rolnictwa w danym państwie? (wybierz dwie prawidłowe odpowiedzi)

 

Grunty orne i sady        Łąki i pastwiska                       Lasy                Pozostałe grunty i wody     

 

6.      Wykresy obrazują pogłowie bydła w Indiach i Chinach w latach 1950-1997. Opowiedz na poniższe pytania

 

a)     w którym roku pogłowie bydła było najniższe w Chinach

b)      o ile wzrosło pogłowie bydła w Indiach w tych latach

c)     ile razy wzrosło pogłowie bydła w tych latach w Chinach

d)     czy pogłowie bydła w Chinach wykazywało ciągłe tendencje wzrostowe

e)     w jakich latach wzrost ilości sztuk bydła był w Indiach najniższy

f)       w którym pogłowie bydła było najbardziej zbliżone w obu krajach